Wat we doen en wat we deden

Cliëntervaringen van jongeren en ouders, middels ervaringskennis, als belangrijke bron beschikbaar maken voor jeugdhulpbeleid en jeugdhulpverlening.

Zowel voor gemeenten als jeugdhulpaanbieders. Iedereen wordt er beter van!


De cliënt als deskundige met eigen ervaringen maar ook met heel veel ervaringen van andere ouders en jongeren. 
Sam zet in op samen bespreken hoe jeugdhulp er uit moet zien bij het maken van nieuw beleid. De cliënt vragen of de hulp die zij/hij krijgt is wat zij/hij nodig heeft? Is de uitvoering passend bij de vraag? 
Samen evalueren aan het eind van elk onderdeel van het zorg/hulp/ondersteuningstraject. 
Wat werkte goed en effectief en heeft de cliënt echt geholpen? Wat had beter gekund en dan vooral: Hoe had het beter gekund? Hoe was de cliënt beter af geweest?

Een brede vorm van SAMenspraak

Een voorbeeld om dit te bereiken is mijn opdracht vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd om als kwartiermaker te komen tot een plan voor Zeeuws brede ouder- en jongerenparticipatie voor iedereen die met de jeugdhulp in Zeeland te maken heeft. 
Aan de slag met het project wat later de voorloper van het ZeBra Netwerk zou blijken te zijn.
Voor de jeugdhulpgebruikers, ongeacht de leeftijd of bij welke gemeente of jeugdhulpaanbieder je hulp krijgt. Samen zie je meer. Samen zie je patronen, goede, en minder goede. Hier kunnen gemeenten en jeugdhulpaanbieders voordeel mee doen.
Één participatievorm waar iedereen terecht kan voor ervaringen in de jeugdhulp van ouders en jongeren zelf. Behalve gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen bijvoorbeeld ook cliëntenraden en Adviesraden Sociaal Domein bij het provinciaal platform om advies vragen. Jammer genoeg is dit niet verder opgepakt om financiële redenen.

Ambassadeur jongeren- en ouderperspectief 

Voor het landelijke programma Zorg voor de Jeugd (VNG).
De stem van  hen die het aangaat, de jongere en de ouder, voor het voetlicht brengen en het belang van wat zij als expert kunnen toevoegen aan beter beleid en betere uitvoering voor het voetlicht brengen.
Actief om samen met jeugdhulpaanbieders en gemeenten jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de ervaringen en wensen van ouders en jongeren in Brabant en Zeeland.

De ervaringen en de vragen van jongeren en ouders.

Deze tips van Zeeuwse ouders en jongeren mag in de schijnwerpers! Want hiermee wordt beleid beter waardoor hulp beter aansluit. 
Maar ook:
ouders en jongeren voelen zich gehoord!

Speak & Eat: Als voorbeeld van een mooi project 

Jongeren en ouders in gesprek met projectleiders, beleidsmedewerkers en professionals uit de jeugdhulp. Allemaal blij met het intensieve gesprek met ouders en jongeren met jeugdhulp.
De ervaringsexperts met adviezen voor nieuw te starten transformatieprojecten in de jeugdhulp.